Moje budoucnost,
Moje volba

Projektový den pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
(s výjimkou speciálních a praktických škol) a studenty gymnázií (4 x 45 min., celkem 180 min. )
(VŽDY PRO JEDNU TŘÍDU)
Zážitkový tréninkový program s prvky mindfulness, růstového myšlení a pozitivní zodpovědnosti. V průběhu programu žáci diskutují nad zadaným tématem, pracují na mini projektech, plní individuální úkoly. Program se skládá ze 4 navazujících na sebe modulů, které obsahují celkem 10 aktivit a tvoří ucelený trénink. Aktivuje zájem žáků o výběr povolání a otevírá důležitá témata, na která můžete navázat dalšími aktivitami, testováním předpokladů, návštěvami firem a veletrhů a diskuzemi s odborníky. Projektový den žáky baví a zároveň systémově učí návyků kariérního rozhodování, ukazuje jím podstatu výběru ve světě, který se neustále mění.
 • 2075

  žáků 8. a 9. tříd základních škol se již zúčastnilo tohoto programu od roku 2021
 • 47

  základních škol po celé České republice, velkých i malých, ve městech a na venkově
 • 83

  tříd od 15 až do 30 žáků, včetně 2 romských v Brně a v Děčíně
 • 332

  odučených hodin v reálném prostředí základních škol někdy i ve dvou směnách, dopoledne a odpoledne

Zajímavý zážitkový program bez poučování

Projektový den se skládá ze čtyř modulů. Každý modul odpovídá jedné vyučovací hodině (45 min.). Témata v jednotlivých modulech na sebe navazují a pomáhají dětem nejen pochopit principy výběru povolání, vyzkoušet si výběr nanečisto, ale zároveň je motivují zaujmout aktivnější životní pozici.
1. Práce vs. koníček
Co lidé očekávají od práce? A proč chodí do práce, která je nebaví? Jaký vliv mají očekávání od střední školy na to, jakou školu si nakonec vybíráme? A proč umíme vybírat koníčky, ale neumíme si vybírat povolání? Tyto otázky si položíme v první hodině.
2. Úspěšný člověk
Druhá hodina otevře diskuzi o tom, jaký člověk je úspěšný? Co je úspěch - peníze nebo spokojenost? Je vůbec potřeba si vybrat? A proč si štěstí za peníze nekoupíš? Jak naše představy o úspěšnosti zkreslují sociální stereotypy?
3. Mohu a chci
Proč se říká, že rozhodnutí jsou důležitější než naše schopnosti? Jak poznat, že se hodíme na povolání, které si vybíráme? A proč se toto povolání hodí nám? A jak se vyznat v povoláních budoucnosti? Je opravdu důležité v práci dělit to, co baví? A jak najít takovou práci? Třetí hodina nabídne výběr nanečisto.
4. Zodpovědná volba
Co napáchá strach udělat chybu? Co odlišuje opravdu úspěšné a spokojené lidi? A co znamená skutečná zodpovědnost? Na příkladu příběhu s nečekaným koncem navrhneme algoritmus správné volby, kterým se budeme řídit nejen při výběru povolání.
Volné termíny ve školním roce 2023/24
 • 20. - 22. března 2024, pro dvě nebo tři třídy jedné ZŠ

V tomto školním roce kapacita je naplněna a bohužel Vám již nemohu nabídnout žádný volný termín. Pro školy je připravena velmi podrobná metodika realizace projektového dne, která Vám umožní pořádat projekt každý rok pro všechny třídy bez vazby na extérní lektory.
  Tento projektový den není pouhou sbírkou aktivit, ale pečlivě připraveným a ověřeným v praxi osobnostně rozvojovým programem, který v českém prostředí nemá alternativu. Metodika nemá ani časové, ani kapacitní omezení, je vytvořena tak, abyste nemuseli vymýšlet nic navíc a aby projektový den ve své třídě mohl realizovat například třídní učitel nebo kdokoli z poradenského týmu školy.

  Projektový den i metodiku lze uhradit ze šablon OP JAK , šablona 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  "Každá šablona má stanovenu svou hodnotu/cenu. Tato cena zohledňuje náklady pro realizaci šablony, např. osobní výdaje, pomůcky, případné administrativní náklady, vybavení sloužící k realizaci aktivit projektu apod."..."Je na zvážení příjemce – školy/školského zařízení/PPP, na jaké konkrétní výdaje využije finanční prostředky při realizaci projektu. Typickými výdaji, s ohledem na typy šablon, jsou např. výdaje na didaktické pomůcky, IT, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení, koordinaci a administraci projektu, náklady na archivaci apod."

  Metodika realizace projektového dne

  Metodika je ucelený a v praxi obroušený tréninkový program (téměř 2000 žáků) zaměřený na rozvoj návyků samostatného a zodpovědného kariérního rozhodování určený pro období dospívání (pro žáky 8. a 9. tříd a studenty gymnázií).

  Je napsána tak, aby každý pedagog, kterého baví diskutovat s dětmi a zajímá ho/jí podpora žáků v kariérní volbě, dokázal(a) organizovat tento projektový den bez nutnosti absolvování dodatečných školení. Všechny důležité informace, příklady situací a vysvětlení najdete uvnitř. Součástí je nejen podrobný program projektového dne, v každé tematické příloze najdete důležitá teoretická východiska a další vyzkoušené aktivity pro žáky, například hru "Robinzonáda" anebo můj autorský projekt "Výroba jogurtu".

  OBSAH METODIKY:
  • Příprava k projektovému dni, potřebné materiály a postoj učitele jako kouče
  • Podrobný popis průběhu projektového dne a jednotlivých hodin včetně přesných slov pedagoga, aktivit pro žáky, variant otázek, které učitel může pokládat žákům pro reflexi aktivit, a metodických komentářů k jednotlivým částem nebo k různým zkušenostem z praxe a situacím, které mohou nastat ve třídě.
  • Varianty programu. Projektový den můžete pořádat v plném rozsahu 4 vyučovacích hodin (doporučuji pro začátek), anebo ho rozdělit na několik částí, popřípadě zorganizovat společný workshop pro žáky a rodiče.
  • Minutovník pro pedagoga. Přesný scénář projektového dne včetně slov pedagoga, načasování uvnitř každé vyučovací hodiny.
  Metodika je dodávána ve formátu pdf, elektronická publikace, formát A4, 154 str. (odpovídá cca 300 str. knižního formátu) kvůli zachování velkého množství odkazů uvnitř metodiky a na extérní zdroje.

  Kateřina Málková, smartee.cz
  Vytvoření této metodiky předcházelo celkem 8 let mé lektorské a poradenské činnosti v oblasti kariérového poradenství zaměřeného na období dospívání a první volbu povolání z celkem 26 let praxe. Pracovala jsem ve stavebnictví, marketingu, IT a vzdělávací instituci. Mám zkušenosti s účetnictvím ,personalistikou, právem a vývojem software. Působila jsem v rolích jednatelky soukromé společnosti, finanční a personální manažerky, ředitelky pro rozvoj internetové platformy, kouče a mentora mladých podnikatelů a týmů.

  K vytvoření metodiky přispěla komunikace s více jak 1000 učiteli na mých seminářích a webinářích, spolupráce ve školách s téměř 2000 žáky, spolupráce s různými organizacemi a odborníky na kariérové poradenství v roli lektorky (Národní pedagogický institut, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, VIM Brno, CCV Pardubice, Hospodářská komora Jihočeského kraje, Educa Liberec aj. ). Přednášela jsem na konferencích kariérového poradenství v Hradci Králové (2018), v Seči u Pardubic (2023) a na mezinárodní konferenci IAEVG v Bratislavě (2019) jsem poprvé prezentovala svůj pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání". S dětmi a jejich rodiči spolupracuji také v individuálním poradenství, pomáhám s výběrem střední nebo vysoké školy, s přestupem na jinou střední nebo se zvýšením motivace.
  Ing. Kateřina Málková
  autorka metodiky
  zakladatelka Smartee.cz

  Vyberte si variantu naší spolupráce, která Vám vyhovuje nejvíc

  Metodika projektového dne pro školy
  Předávám Vám kompletní metodiku tohoto projektového dne pro neomezený počet tříd a na neomezenou dobu v rámci jedné školy. Tato nabídka platí pouze pro konkrétní školu a neumožňuje komerční využití metodiky. Součástí metodiky je podpora ve formě odpovědí na Vaše dotazy jak v průběhu přípravy, tak i po realizaci projektového dne.

  Lze hradit ze šablon OP JAK pro ZŠ
  Metodika projektového dne pro organizace a externí kariérové poradce pracující s mládeží
  Předávám Vám kompletní metodiku tohoto projektového dne, abyste mohli nabídnout realizaci projektových dnů školám ve Vašem regionu anebo pořádat mimoškolní kurzy pro teenagery, případně zahrnout projektový den do programu táborů, adaptačních pobytů apod. Tuto metodiku ovšem nemůžete postoupit dalším subjektům jak úplatně, tak i bezplatně, a to ani žádnou její část. Metodika ani její část nemůže být součástí Vašich vlastních metodických materiálů či publikací.
  Projektový den
  Realizace projektového dne ve Vaší škole (4 vyučovací hodiny)
  Přijedu k Vám do školy a uspořádám projektový den od začátku do konce pro jednu třídu (třídy lze spojit, pokud celkový počet nepřesáhne 30 žáků). Máte-li více tříd, můžeme se domluvit na realizací více projektových dnů ve stejném termínu. Projekty lze realizovat v rámci dopoledního, ale i odpoledního vyučování (například dvě třídy v jeden den.) Uvedená cena je pro jednu třídu.

  Lze hradit ze šablon OP JAK pro ZŠ
  Všechny uvedené ceny jsou bez DPH (nejsem plátce)

  Časté otázky

  Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
  Close
  Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
  Ujišťuji Vás, že odeslání dotazů ke kurzu neznamená udělení souhlasu se zasíláním reklamních sdělení!