4 globální trendy, které ovlivní každý obor

Kateřina Málková, zakladatelka Smart Course
kariérový kouč a trenér
27. července 2017
doba čtení 6 minut
„Oceňujeme minulost, vytváříme budoucnost"
motto Financial University under the Government of the RF

Naše budoucnost je výsledkem souhry dlouhodobých trendů a řady nečekaných událostí, které Nassim Taleb ve své stejnojmenné knize nazval černými labutěmi. Trendem je dlouhodobé směřování, tendence, kterou můžeme pojmenovat na základě minulých pozorování a analýzy současného dění, o čem jsme přesvědčení, že s velkou pravděpodobností bude pokračovat i v budoucnosti. Nečekané události neumíme předpovědět, a to dává budoucnosti určitou nejistotu, nejasnost, přesně nevíme, jak bude vypadat ve skutečnosti.

V životě každého člověka, na jeho mikroúrovni, také můžeme pozorovat určité trendy, ale zároveň nevíme a nedokážeme předpovědět spoustu událostí, které mohou nastat a ovlivnit jeho život. Nicméně to, co člověk vystuduje, kvalifikace, které dosáhne, střední a/nebo vysoká škola, kterou si vybere, ovlivní jeho další život stejně jako globální trendy, kterým se věnuji v tomto článku, ovlivní životy miliard lidí na planetě, na které všichni žijeme.

1. TREND. Klimatické změny
O klimatických změnách a především míře vlivu člověka na ně se diskutuje už více než 40 let. Někteří vědci nám předpovídají malou dobu ledovou, ale většina se shoduje na tom, že po celém světě dochází ke zvýšení průměrné teploty a že člověk svoji činností významně ovlivňuje ekosystém celé planety. Dokonce generální ředitel WWM Marco Lambertini řekl, že „vstupujeme do nové éry vývoje Země – antropocénu". A to znamená, že jsme to my, kdo nese zodpovědnost za každou změnu, za každý proces, který se odehrává na naší planetě.

Co ve skutečnosti pro nás znamená globální oteplování? Například, čím dál častěji se stáváme svědky různých přírodních katastrof, anomálních povodní, požárů. V České republice se v posledních několika letech řeší otázka nízké hladiny podzemních vod. Zvýšení vodního stresu způsobeného nedostatkem pitné vody v několika regionech planety mění způsob spotřeby vody a použití pitné vody ve výrobě.

Globální oteplování má vliv na úrodnost různých plodin. Podle prognóz zvýšení průměrné teploty o pouhý 1°C vede ke snížení úrodnosti rýže, pšenice a kukuřice o 10 %. Přičemž se předpovídá, že se průměrná teplota v roce 2030 zvedne o 3°C.

Tání ledovců a zvýšení hladiny oceánu doslova pohne národy, ze zatopených pobřežních oblastí bude docházet k migraci do vnitrozemí, a to vyvolá různé konflikty a problémy s tím spojené.

I samotný člověk se musí přizpůsobit k novým klimatickým podmínkám, které ovlivňují jeho zdraví, a také naučit se čelit tropických nemocem, které se stěhují z jihu na sever.

Tyto problémy už dnes vyžadují hledání řešení a budou velice aktuální v brzké budoucnosti. Vytváří mnoho bezpečnostních rizik, ale zároveň mnoho příležitostí pro odborníky z různých oblastí. Pokud vás zajímají tato témata, možná to je právě oblast, pro kterou se rozhodnete, když si budete vybírat budoucí studijní obor.

Profese budoucnosti, které souvisí s klimatickými změnami
Meteoenergetik
Odborník na optimalizaci kapacity energetických zařízení, která generují elektrickou energii, v souladu s aktuálními meteo podmínkami. Vytváří předpovědi výroby energie na základě dlouhodobých meteorologických předpovědí.
Ekoevangelista
Navrhuje vzdělávací programy pro různé věkové skupiny na téma zdravého životního stylu, který je spojen s vědomým přístupem k ekologické zátěži člověka (souvisí s recyklací odpadů, úsporami energie, vody apod.). Rovněž se zabývá návrhem programů pro výrobní podniky, které souvisí s přechodem na ekologičtější způsoby výroby.
Odborník na předcházení ekologickým katastrofám
Jeho hlavním úkolem je studium dlouhodobých dopadů lidské činnosti na životní prostředí, které má nebo může mít za následek různé ekologické katastrofy (plastové ostrovy v oceánu, znečištění kolem velkých průmyslových zón nebo měst, tání ledovců apod.). Tento specialista navrhuje a realizuje programy zaměřené na předcházení novým katastrofám nebo jejich opakování.
2. TREND. Stárnutí populace
Už v roce 2030 na Zemi bude žít 8,5 miliardy lidí. Zajímavé na tom je, že historicky novým centrem přírůstku obyvatelstva se stane Afrika. K růstu populace dochází, protože se díky rozvoji medicíny dlouhodobě snižuje úmrtnost a v zemích "zlaté miliardy" (tj. ve vyspělých zemích) se zvyšuje průměrná délka života.

Mimo jiné tento trend velmi významně ovlivní oblast profesního uplatnění. Stáváme se svědky prodlužování doby odchodu do důchodu, do budoucna víc pracovních týmu se bude skládat z lidí napříč různými generacemi. Vznikají takové pojmy jako třetí kariéra, univerzity třetího věku, oblasti péče o seniory, zajištění jejich volného času. Rozvijí se oblast medicíny, která se zabývá dlouhověkostí. Lidé více pečují o svoje zdraví a projevují zájem o holistický přístup k člověku.

Profese budoucnosti, které souvisí se stárnutím populace
Odborník na vzdělání lidí "třetího věku"
Lektor vzdělávacích programů pro lidí "třetího věku" (předdůchodového a důchodového).
Tento člověk vytváří vzdělávací programy, metodiky tvorby vzdělávacích programů, připravuje didaktické materiály, vede kurzy. Jeho hlavní devizou je znalost vývojové psychologie, specifik "třetího věku", schopnost najít společný jazyk s touto věkovou skupinou.
Konzultant pro zdravé stárnutí
Specialista zdravotně sociální oblasti, které navrhuje optimální řešení pro stárnoucí populaci. Tyto programy se mohou týkat způsobu stravování, životního stylu, fyzické zátěže apod.
Poradce pro individuální penzijní plán
Konzultant, který navrhuje individuální plány investic do penzijních fondů a jiných finančních nástrojů podle úrovně příjmu, životního stylu, pracovního uplatnění, představ a očekávání o stáří a důchodu.
3. TREND. Urbanizace
Ve městech v současnosti žije více lidí než na venkově a s velkou pravděpodobností se na tom nic nezmění. Ve městech dochází k větší spotřebě energie, vody, potravin. Města stupňují tlak na ekosystém, zmenšují se tzv. zelené plochy, zvyšují se problémy s potravinovou bezpečností.

Urbanizace má vliv na rozvoj takových směrů jako smart cities, neboli chytrých měst, chytrých dopravních sítí, obnovitelných zdrojů energie, městských farem aj. Propojení měst díky technologiím podporuje globální digitalizace a také existence a rozvoj globálních trhů vč. trhu práce.

Profese budoucnosti, které souvisí s urbanizací
Nanotechnolog
Odborník, který se zabývá počítačovým modelováním vlastností nanomateriálů, jejich životnosti a oblastí použití. Má kvalifikaci v programování, nanochemii a nanofyzice. (Obor "Nano- a mikrotechnologie v chemickém inženýrství").
Systémový inženýr inteligentních energosítí
Zabývá se navrhováním a modelováním "chytrých sítí", systémů mikrogenerace energie, "chytrých" energetických prostředí pro konkrétní účely. Pracuje na návrhu požadavků k technologiím a infrastruktuře v průběhu celého jejich životního cyklu.
Projektant "chytrého prostředí"
Zabývá se návrhem řešení pro "chytrá prostředí" - prostory, které kombinují použití nanomateriálů, čidel a jiných komponent technologií, uživatelského rozhraní aj., které reagují na požadavky uživatelů. Jako příklad můžeme uvést tělocvičny s chytrým povrchem, relax zóny, ale tím se to neomezuje.
4. TREND. Růst střední třídy
V roce 2030 se předpovídá, že přírůstek střední třídy dosáhne 170 %. Ke střední třídě patří lidé s denním příjmem od 10 do 100 USD. A tento růst se nebude týkat zemí "zlaté miliardy" (vyspělé země, kde naopak dochází ke krizi střední třídy), ale rozvojových zemí, především Brazílie, Činy, Indie, Ruska aj. Střední třída vyžaduje určitý standard služeb, života, a to znamená, že růst této vrstvy vytváří prostor pro rozvoj různých služeb, prostředí, produktů, které jim tento požadovaný standard zajistí.

Velké množství nových spotřebitelů zvyšuje ekologickou zátěž a dělá aktuálním trend udržitelného rozvoje. Možná jste si všimli, že když se mluví o tom, jak se daří ekonomice, uvádí se ukazatel HDP (hrubého domácího produktu, hodnoty vyrobeného zboží a poskytnutých služeb). Obvykle pokud HDP roste, mluvíme o tom, že se ekonomice daří.

Ale nutnost udržitelného rozvoje, který souvisí se všemi těmito globálními trendy, vede ke změně hlavního kritéria, podle kterého se doposud posuzoval růst ekonomiky nebo ekonomický blahobyt. Tím aktuálním měřítkem se stává subjektivní pocit blahobytu (well-being). A to znamená, že se posouváme od ekonomiky založené na zdrojích k ekonomice chování (behaviorální ekonomice),
ekonomice štěstí, ekonomice znalostí.
Profese budoucnosti, které souvisí se službami pro střední třídu
Odborník na kyberprotézy
Vytváří protézy, které je možné ovládat pomocí svalů a nervových pulsů. Je robototechnik, který se vyzná v otázkách lékařských protéz a pracuje v týmů s lékaři.
Architekt úsporného bydlení
Navrhuje energeticky soběstačné domy, které využívají systémy mikrogenerace energie, mají nulovou ekologickou zátěž a jsou postaveny z energeticky úsporných materiálů a konstrukcí.
Osobní brand-manažer
Analyzuje individuální potřeby a navrhuje osobní image člověka (nebo osobní brand) v sociálních sítích a pro jiné veřejné prostory a účely (například, pro potenciální zaměstnavatele, nebo jinou cílovou skupnu) tak, aby odpovídal cílům a požadavkům klienta.
Jedním z důsledků těchto trendů je rozvoj kariérového poradenství již od základní školy, a celkově vědomé řízení kariéry. Na některých setkáních se středoškoláky jsem zmiňovala termín design kariéry, nebo vědomé vytváření kariérní cesty. Toto všechno velmi těsně souvisí s trendy, o kterých jste se tady dozvěděli, protože...

  • výběr studijního oboru nebo školy ovlivněný zájmem o určitou oblast,
  • pochopení vlastních motivů a předpokladů,
  • návyk si vybírat vědomě (uvědoměle) ať už se to týká školy, nebo kariéry, životního partnera, místa, kde budete žít

...velmi těstě souvisí s tím, jak se budete cítit, jak budete prožívat ten subjektivní pocit blahobytu, štěstí, spokojenosti, seberealizace.